Klinikos istorija

Ligoninė įkurta 1937 m. liepos 1 d. Draugijos kovai su tuberkulioze Kauno skyriaus iniciatyva. Pirmasis vadovas – dr. L. Simanavičius. Nuo 1944 iki 1988 m. ligoninei vadovavo Lietuvos nusipelnęs gydytojas Kazys Kavaliauskas.1971 m. ligoninėje įsikūrė Kauno medicinos instituto katedra, kuriai vadovavo doc. Jonas Kuzma. Studentų mokyme ir klinikiniame darbe daug prisidėjo ir docentės Teresė Plaušinienė bei Nijolė Jankūnienė, prof. Albinas Naudžiūnas.
Tuo metu dirbo kolegų bei ligonių vertinami ir mėgstami gydytojai Ona Rasimaitė, Elena Šeškevičienė, Irena Gylienė, Ona Petrauskienė, Vitalijus Bandzaitis ir eilė kitų savo profesijai atsidavusių gydytojų bei medicinos seserų.
2000 metais, vadovaujant Algimantui Tarūtai, atlikta ne tik ligoninės, bet ir visų Kauno miesto tuberkuliozės įstaigų restruktūrizacija: buvusios Panemunės tuberkuliozės sanatorijos perprofiliuotos į slaugos ligonines, Kauno tuberkuliozės dispanseris ir Kulautuvos tuberkuliozės sanatorija prijungta prie Romainių ligoninės, o vėliau ir perkeltos į ją. Tai pirmoji ir vienintelė reali gydymo įstaigų restruktūrizacija, kurios dėka tuberkulioze sergantys ligoniai buvo sutalpinti po vienu stogu ir kuri padėjo sutaupyti dideles privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšas.
2004 m. liepos 1 d. ligoninė prijungta prie Kauno klinikų. Šis prijungimas dar labiau pagerino ligonių ištyrimo ir konsultacijų galimybes: reikalui esant, atliekami patys sudėtingiausi ir moderniausi tyrimai (kompiuterinė tomografija, magnetinio rezonanso tomografija, pozitronų emisinė tomografija).
2014 metais pradėtas Lietuvos tuberkuliozės profilaktikos ir gydymo kontrolės projektas, kurį kuriant daugiausia prisidėjo mūsų ligoninės specialistai. Šį projektą finansuoja ES struktūriniai fondai. Jo įgyvendinimui numatoma skirti 60 mln litų. Projekto įgyvendinimas numatomas iki 2022 metų. Jame akcentuojama stiprinti ir plėsti tuberkulioze sergančių ligonių ambulatorinį gydymą bei gydymo kontrolę. Tuo pačiu bus mažinamos brangiai kainuojančios tuberkuliozės įstaigų stacionarinės lovos. Taip pat bus gerinama tuberkuliozės įstaigų materialinė bazė: rekonstruojamos bei renovuojamos vidaus patalpos: mažinamas plotas, jose bus įrengta paduodama – ištraukiama ventiliacija, san. mazgai. Bus atnaujinamos diagnostikos priemonės ir įranga.