PATVIRTINTA
Kauno klinikų
Generalinio direktoriaus
2013 m. birželio 14 d.
įsakymu Nr. V-432

 

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS

KAUNO KLINIKŲ

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės viešosios įstaigos Kauno klinikų (toliau – Kauno klinikos) vidaus tvarkos taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato bendruosius Kauno klinikų darbuotojų, pacientų ir juos lankančių asmenų tarpusavio santykių principus ir elgesio normas. Kauno klinikų filialuose nustatomos atskiros – filialų vidaus tvarkos taisyklės, kuriose, neprieštaraujant šioms Taisyklėms, pažymimi filialo veiklos ypatumai.
2. Kauno klinikos savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Sveikatos sistemos, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo bei kitais LR galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statutu, Kauno klinikų įstatais.
3. Šios Taisyklės privalomos visiems Kauno klinikų teritorijoje ir patalpose esantiems asmenims.
4. Šiose Taisyklėse naudojami sutrumpinimai ir sąvokos:
4.1. Ambulatoriniai padaliniai – Kauno klinikų Konsultacinė poliklinika ir profilinių klinikų ambulatoriniai padaliniai.
4.2. Stacionariniai padaliniai – profilinių klinikų stacionaro skyriai.
4.3. ASPĮ – asmens sveikatos priežiūros įstaigos.
4.4. ASPP – asmens sveikatos priežiūros paslaugos.
4.5. Pacientai – asmenys, kurie naudojasi Kauno klinikų teikiamomis tyrimo ar gydymo paslaugomis, nepaisant to, ar jie sveiki, ar ligoniai.
4.6. Priėmimo padaliniai - Kauno klinikų Skubios pagalbos skyrius ir kiti ligonių priėmimo poskyriai.
4.7. PSDF - Privalomojo sveikatos draudimo fondas.
5. Kauno klinikų teritorija, bendro naudojimo patalpos, taip pat tam tikri specializuoti padaliniai, pažymėti specialiais ženklais, yra stebimi vaizdo kameromis.
6. Kauno klinikose (patalpose ir teritorijoje) draudžiama:
6.1. vartoti alkoholinius gėrimus bei tabako gaminius (rūkyti);
6.2. įsivesti (įsinešti) naminius gyvūnus;
6.3. be Kauno klinikose nustatyta tvarka išduoto leidimo važinėti bet kokiomis transporto priemonėmis;
6.4. be Kauno klinikose nustatyta tvarka gauto leidimo filmuoti, fotografuoti patalpas bei personalą, pacientus ar kitaip pažeisti jų privatumą;
6.5. trikdyti viešąją rimtį ir tvarką.

 

II. PACIENTŲ KREIPIMOSI Į ĮSTAIGĄ TVARKA

7. Kreipimasis dėl skubiosios ir būtinosios pagalbos.
7.1. Skubioji ir būtinoji pagalba teikiama Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.
7.2. Pacientai dėl skubiosios medicinos pagalbos kreipiasi (nukreipiami) į Priėmimo padalinius.
7.3. Būtinajai pagalbai siuntimas nereikalingas.

8. Kreipimasis dėl specialistų konsultacijų
8.1. Pirminės asmens sveikatos priežiūros (šeimos gydytojo) paslaugos teikiamos LR sveikatos apsaugos ministro patvirtinta tvarka prisirašiusiems gyventojams Kauno klinikų Šeimos medicinos klinikoje (Eivenių g. 2) ir šios klinikos padalinyje (Vytauto pr. 49).
8.2. Gydytojai specialistai pacientus konsultuoja Ambulatoriniuose padaliniuose nustatytomis valandomis.
8.3. Skubiais atvejais, Ambulatorinių padalinių nedarbo metu, pacientai konsultuojami Priėmimo padaliniuose.
8.4. Gydytojų konsultacijoms galima užsiregistruoti šiais būdais: registratūrose - kreipiantis tiesiogiai arba telefonu, elektroninės išankstinės pacientų registracijos sistema Kauno klinikų interneto svetainės puslapyje www.kaunoklinikos.lt ar www.sergu.lt. Registratūrų darbo laikas, adresai, telefonų numeriai, gydytojų darbo grafikai skelbiami Kauno klinikų interneto svetainėje, informaciniuose leidiniuose, stenduose.
8.5. Pacientai, atvykę gydytojo specialisto konsultacijai, kreipiasi į registratūrą ir, registratūros darbuotojui paprašius, privalo pateikti asmens tapatybę bei draustumą patvirtinančius dokumentus (jei paslaugos kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis) ir, jei turi – siuntimą. Siuntimas neprivalomas LR sveikatos apsaugos ministro įsakymais nustatytais atvejais ir pacientui kreipiantis dėl mokamos specialisto konsultacijos.
9. Pacientų stacionarizavimas:
9.1. Planiniam stacionariniam gydymui pacientai registruojami Konsultacinėje poliklinikoje ir profilinių klinikų ambulatoriniuose padaliniuose. Jiems išduodamas registracijos talonas ir nurodomas kabinetas, į kurį reikia atvykti paskirtą dieną.
9.2. Planiniam stacionarizavimui pacientai turi atvykti paskirtą dieną nustatytu laiku į nurodytą kabinetą. Su savimi reikia turėti šiuos dokumentus:
9.2.1. nustatytos formos siuntimą;
9.2.2. Nėščiosios, gimdyvės ir naujagimio kortelę (Formą Nr. 113/a) – tik nėščiosioms ir gimdyvėms;
9.2.3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
9.2.4. draustumą patvirtinantį dokumentą (jei reiktų įrodyti, kad sveikatos priežiūros paslaugos bus apmokamos PSDF biudžeto lėšomis).
9.3. Planiniam stacionariniam gydymui pacientai priimami Ambulatoriniuose padaliniuose (nuo 9.00 val. iki 14.00 val.).
9.4. Skubiais atvejais sprendimus dėl pacientų stacionarizavimo priima Priėmimo padaliniuose dirbantys gydytojai.
9.5. Stacionarizuojami pacientai Skubios pagalbos (ligonių priėmimo) poskyriuose perrengiami pacientams skirta apranga. Pacientai gali persirengti švariais ir tvarkingais asmeniniais drabužiais (baltiniais, pižama, chalatu ir kt.) bei avalyne, jeigu ši apranga atitinka ligoninėje naudojamos aprangos reikalavimus.
9.6. Pacientų asmeninė apranga gali būti paliekama saugoti Kauno klinikose. Tais atvejais pacientui duodamas nustatyto pavyzdžio kvitas, pagal kurį, pacientui išvykstant iš stacionaro, apranga grąžinama.
9.7. Perrengtą pacientą su asmeniniais daiktais (rekomenduojama turėti asmens higienos priemones - dantų šepetėlį, pastą, šukas, kt.) į skyrių palydi (jei reikia transportuoja) Priėmimo padalinių darbuotojai. Vykstantį į skyrių pacientą rekomenduojama lydėti ne daugiau kaip vienam asmeniui.
9.8. Su sergančiais mažamečiais vaikais (iki 3 m. amžiaus, o esant atitinkamoms medicininėms indikacijoms - ir vyresnio amžiaus) Kauno klinikose nustatyta tvarka kartu gali būti stacionarizuojami ir juos slaugantys asmenys.

 

III. NEMOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS, JŲ TEIKIMO TVARKA

10. Kauno klinikose teikiamos šios valstybės laiduojamos (nemokamos) ASPP asmenims, turintiems teisę jas gauti: būtinoji medicinos pagalba (pagal LR sveikatos apsaugos ministro patvirtintą sąrašą); apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu asmens sveikatos priežiūra (pagal sutartis su TLK); kraujo donorystė.
11. Su nemokamų paslaugų nomenklatūra, jų teikimo tvarka Kauno klinikose galima susipažinti interneto svetainėje www.kaunoklinikos.lt ir padalinių informaciniuose stenduose.

 

IV. PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS ĮSTAIGOJE

12. Pacientai turi teises, nurodytas LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme:
12.1. teisė į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas;
12.2. teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir sveikatos priežiūros specialistą;
12.3. teisė į informaciją;
12.4. teisė nežinoti;
12.5. teisė susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose;
12.6. teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą;
12.7. teisė į anoniminę sveikatos priežiūrą;
12.8. teisė rinktis dalyvavimą / nedalyvavimą biomedicininiuose tyrimuose ir mokymo procese;
12.9. teisė į žalos atlyginimą;
12.10. teisė skųstis;
12.11. teisė rinktis diagnostikos bei gydymo metodus ir dalyvauti, sprendžiant sveikatos priežiūros klausimus;
12.12. teisė atsisakyti gydymo;
12.13. teisė į savo garbę ir orumą nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį.
13. Paciento teisė pasirinkti sveikatos priežiūros specialistą Kauno klinikose įgyvendinama, vadovaujantis šia tvarka:
13.1. pacientai pageidaujamą sveikatos priežiūros specialistą gali pasirinkti išankstinės registracijos gydytojų specialistų konsultacijoms ar planiniam stacionariniam gydymui metu;
13.2. sveikatos priežiūros specialisto pasirinkimas galimas iš tuo metu dirbančiųjų atitinkamoje klinikoje / skyriuje, vadovaujantis darbo organizavimo tvarka;
13.3. atvykę dėl būtinosios medicinos pagalbos, pacientai pageidaujamą sveikatos priežiūros specialistą gali pasirinkti iš tuo metu dirbančių sveikatos priežiūros specialistų, jeigu pageidaujamas specialistas tuo metu neteikia asmens sveikatos priežiūros paslaugų kitam pacientui;
13.4. atvykus į stacionaro skyrių dėl būtinosios pagalbos, pacientai, pageidaujantys pasirinkti sveikatos priežiūros specialistą, turi kreiptis į klinikos / skyriaus vadovą ar juos vaduojančius asmenis;
13.5. kilus ginčui dėl sveikatos priežiūros specialisto pasirinkimo, pacientai turi teisę ginčą spręsti šių Taisyklių VI skyriuje nustatyta tvarka.
14. Kauno klinikos yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokymo bazė. Mokymo procesą Kauno klinikų struktūriniuose padaliniuose (studentų, rezidentų ar kitų asmenų, siekiančių įgyti tam tikrą medicininį išsilavinimą ar tobulinti profesinę kvalifikaciją pacientų vizitacijos, įvairių tyrimo metodikų, diagnostinių ir gydomųjų procedūrų taikymas pacientams) kontroliuoja struktūrinių padalinių vadovai. Laikoma, kad pacientas, pasirašytinai susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jis būtų įtrauktas į mokymo procesą. Pacientas, nesutinkantis dalyvauti mokymo procese arba nesutinkantis, kad informacija apie jį būtų naudojama mokslo ir mokymo tikslais, tai pareiškia raštu. Jo rašytinis pareiškimas yra saugomas paciento medicininiuose dokumentuose.
15. Kauno klinikose pacientai privalo:
15.1. pranešti apie neatvykimą planinei gydytojo konsultacijai ar stacionariniam gydymui;
15.2. skyriuje laikytis nustatytos dienotvarkės/gydymo režimo, be leidimo neišeiti iš skyriaus ir Kauno klinikų teritorijos, o išeinant iš skyriaus, informuoti palatos ar budintįjį slaugytoją;
15.3. netrikdyti kitų pacientų ramybės, palatose laikytis tvarkos ir švaros, greitai gendančius maisto produktus laikyti šaldytuvuose, o kitus - priskirtoje spintelėje prie lovos;
15.4. pasirūpinti jiems priklausančių daiktų saugumu;
15.5. tausoti, saugoti ir laiku grąžinti gautą Kauno klinikų turtą, bei nustatyta tvarka atlyginti dėl jų kaltės padarytą žalą Kauno klinikoms;
15.6. laikytis Pacientų ir jų lankytojų saugos taisyklių (žr. X skyrių) ir LR įstatymuose bei kituose teisės aktuose numatytų priešgaisrinės saugos ir saugaus eismo reikalavimų;
15.7. vykdyti kitas Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme nustatytas pareigas.

 

V. PACIENTŲ LANKYMO, IŠRAŠYMO IR PERKĖLIMO Į KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA

16. Pacientų lankymas:
16.1. Nustatytas pacientų lankymas lankyti šiomis valandomis: 11.00 – 13.00 val. ir 16.00 – 19.00 val.
16.2. Pacientų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra, artimiesiems skyrių vadovai gali išduoti individualius leidimus (vienam pacientui išduodamas vienas leidimas) paciento lankymui skyriuje bet kuriuo paros metu.
16.3. Kai kuriuose Kauno klinikų padaliniuose / skyriuose dėl veiklos ypatumų, pacientų lankymas gali būti apribotas, nustatyta kita lankymo tvarka, apie kurią informacija teikiama skyriuose.
16.4. Dėl paskelbtos epidemijos ar kitų ekstremalių situacijų Kauno klinikų administracija gali apriboti ar uždrausti pacientų lankymą apie tai viešai paskelbdama.
16.5. Lankytojai privalo laikytis šių rekomendacijų:
16.5.1. viršutinius lauko drabužius privalo palikti rūbinėse;
16.5.2. netrikdyti pacientų ramybės (nerekomenduojama pacientus lankyti su mažamečiais vaikais);
16.5.3. vienu metu pas pacientą palatoje gali būti ne daugiau kaip du lankytojai;
16.5.4. lankymas neturėtų trukti ilgiau negu 30 min.;
16.5.5. dėl pacientui atnešamo maisto pasitarti su gydančiu gydytoju ar palatos slaugytoju;
16.5.6. gydytojų vizitacijų ir procedūrų pacientams atlikimo metu, lankytojai privalo išeiti iš palatos.
16.6. Pacientus slaugantys asmenys privalo vykdyti teisėtus gydytojų ir slaugos personalo nurodymus, netrukdyti personalui atlikti slaugos ir gydymo procedūrų (personalui prašant, gali padėti atlikti šias procedūras).
16.7. Pacientų lankymą kontroliuoja atitinkamų padalinių personalas, apsaugos darbuotojai ir budintieji už administraciją.
16.8. Už pacientų lankymo tvarkos pažeidimus lankytojai gali būti įspėjami, o nepaklusę įspėjimams, paprašomi palikti Kauno klinikų patalpas ar teritoriją.
17. Pacientų išrašymas ir perkėlimas į kitas ASPĮ
17.1. Pacientai išrašomi iš Kauno klinikų stacionaro:
17.1.1. kai tolesnis buvimas ligoninėje nėra mediciniškai pagrįstas;
17.1.2. kai gali tęsti gydymą ambulatoriškai;
17.1.3. kai perkeliami į kitą sveikatos priežiūros įstaigą;
17.1.4. kai gydymą gali tęsti reabilitacijos paslaugas teikiančioje įstaigoje;
17.1.5. pačių pacientų pageidavimu, nors gydymas ir tyrimas nebaigtas;
17.1.6. pacientui savavališkai išvykus iš skyriaus;
17.1.7. kitais teisės aktų nustatytais atvejais.
17.2. Pacientai išrašomi iš stacionaro skyrių iki 12.00 val.
17.3. Pacientų išrašymo, perkėlimo į kitas ASPĮ klausimus sprendžia gydantis/budintis gydytojas ir skyriaus vadovas, iš anksto informuodami pacientą (jo atstovą) ir asmenis, kuriems, nustatyta tvarka, teikiama informacija apie pacientą.
17.4. Pacientų perkėlimą į kitą ASPĮ organizuoja Kauno klinikų personalas.

 

VI. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP ĮSTAIGOS IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA

18. Pacientas, manydamas, kad Kauno klinikose teikiant sveikatos priežiūros paslaugas yra pažeistos jo teisės, turi teisę pateikti skundą. Skundai pateikiami Dokumentų valdymo skyriui (Raštinei).
19. Skundą pateikti gali pats pacientas arba jo atstovas. Nagrinėjami tik tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė.
20. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi.
21. Neįskaitomi, teisės aktų reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui ir nurodoma grąžinimo priežastis.
22. Pacientas, pateikdamas skundą, privalo pateikti ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl tokios informacijos, pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.
23. Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienerius metus, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.
24. Kauno klinikos, gavusios paciento skundą, jį išnagrinėja ir raštu praneša pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.
25. Nepatenkintas skundo nagrinėjimu pacientas (jo atstovas) gali kreiptis į valstybės institucijas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VII. INFORMACIJOS PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS APIE JO SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA

26. Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus Kauno klinikų gydytojui, turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, Kauno klinikose taikomus ar kitus gydytojui žinomus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę, kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo bei padarinius, atsisakius siūlomo gydymo.
27. Gydytojas šią informaciją pacientui turi pateikti, atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus.
28. Gydytojas gali neteikti nurodytos informacijos, jeigu tai pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei arba, kai pacientas atsisako šios informacijos, arba, kai medicinos dokumentuose įrašytas gydančio gydytojo sprendimas neteikti informacijos.
29. Paciento pageidavimu, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, susipažinimui turi būti pateikiami jo medicinos dokumentai. Susipažinti su įrašais pacientų medicinos dokumentuose ir gauti jų kopijas turi teisę ir paciento atstovas, kuris, veikdamas paciento vardu, privalo pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Su nepilnamečio paciento iki 16 metų medicinos dokumentais turi teisę susipažinti jo atstovai.
30. Medicinos dokumentų pateikimas pacientui gali būti ribojamas, jeigu juose esanti informacija pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei. Sprendimą neišduoti pacientui medicinos dokumentų priima gydantis gydytojas apie tai įrašydamas paciento medicininiuose dokumentuose.
31. Be raštiško paciento sutikimo neviešinama konfidenciali informacija apie paciento gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, ir kita asmeninio pobūdžio informacija, kuri bus sužinota diagnozuojant ligą, gydant ir slaugant, mokymo procese, atliekant biomedicininius tyrimus, tvarkant statistinę, archyvinę medicininę dokumentaciją, išskyrus konkrečius teisės aktų numatytus atvejus.
32. Jei pacientas sutinka, kad 31 punkte paminėta informacija apie jį, jo gydymosi Kauno klinikose metu, būtų teikiama kitiems asmenims, įskaitant ir šeimos narius, į ligos istoriją ar ambulatorinę kortelę (pirmajame puslapyje) įklijuojamas užpildytas ir paciento bei gydančio gydytojo pasirašytas sutikimas dėl konfidencialios informacijos teikimo. Sutikime įrašomi konkretūs asmenys, įstaigos ir kokią konkrečią informaciją asmuo sutinka apie save pateikti.
33. Jei į Kauno klinikas kreipiasi ar pristatomi asmenys, kuriems padarytos durtinės, pjautinės, šautinės ar dėl sprogimo atsiradusios žaizdos arba kitokio pobūdžio kūno sužalojimai, kurie gali būti susiję su nusikaltimu, priimantys pacientus gydytojai informuoja policijos pareigūnus Kauno klinikose nustatyta tvarka.
34. Paciento teises gauti informaciją apie gydymą, medicinos dokumentus ar jų kopijas nustato LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas, LR Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, kiti teisės aktai bei Kauno klinikų Generalinio direktoriaus įsakymai.

 

VIII. LIGOS ISTORIJŲ, AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, KITŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

35. Konfidenciali informacija gali būti teikiama tik gavus raštišką paciento sutikimą bei asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus teisėsaugos institucijas, įstaigas, kontroliuojančias sveikatos priežiūros paslaugas ar kitas institucijas, kurioms tokią teisę suteikia LR įstatymai.
36. ASPĮ, norinčios gauti informaciją apie pacientą, Kauno klinikoms pateikia raštą, pasirašytą įstaigos vadovo, kuriame turi būti nurodomas norimos gauti informacijos pobūdis bei jos panaudojimo tikslas.
37. Kitos institucijos ar įstaigos, norinčios gauti informaciją apie pacientą, Kauno klinikoms pateikia raštą, pasirašytą institucijos ar įstaigos vadovo, bei pavedimą, sprendimą ar kitą dokumentą, kurį tokiais atvejais reikia pateikti pagal tų institucijų ar įstaigų darbą reglamentuojančius teisės aktus arba raštą, pasirašytą institucijos ar įstaigos vadovo, kuriame turi būti nurodomas norimos gauti informacijos pobūdis bei jos panaudojimo tikslas ir prideda raštišką paciento ar jo teisėto atstovo sutikimą bei tapatybę patvirtinantį dokumentą.
38. Pacientas, kreipdamasis dėl oficialios dokumentacijos gavimo, turi pateikti prašymą raštu ir jo tapatybę liudijantį dokumentą. Atstovas, veikdamas paciento vardu, privalo pateikti prašymą raštu, asmens tapatybę liudijantį dokumentą, atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir paciento raštišką sutikimą (tais atvejais, kai sutikimas yra būtinas).
39. Rašytinės informacijos teikimo paslaugos ir informacija/ dokumentai apie pacientą teikiama, kai pacientas ar jo atstovas pateikia prašymą dėl rašytinės informacijos teikimo paslaugos ar kitos informacijos/ dokumentų (išrašų iš gydymo stacionare ligos istorijos, asmens sveikatos istorijos ar kitų medicininių dokumentų kopijų, pažymų ir kt.) gavimo, sumokėjus nurodytą sumą už rašytinės informacijos teikimo paslaugą ar dokumentų kopijavimo darbus Kauno klinikose nustatyta tvarka.
40. Medicinos dokumentai (ligos istorijos, ambulatorinės kortelės ir kt.) yra įstaigos nuosavybė – pacientams, jų atstovams ją savavališkai išsinešti iš įstaigos neleidžiama.

 

IX. ĮSTAIGOS ADMINISTRACIJOS, KITŲ PAGALBINIŲ TARNYBŲ DARBO LAIKAS

41. Kauno klinikų administracija dirba darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val., kitu laiku Kauno klinikose už administracinį darbą atsako budintieji už administraciją pagal iš anksto sudarytą grafiką.
42. Stacionariniai skyriai, Priėmimo padaliniai dirba nepertraukiamu (visą parą ir visą savaitę) darbo režimu.
43. Kauno klinikų prieigos į patalpas atrakinamos kasdien 5.00 val. ir užrakinamos 22.00 val., kitu laiku yra įjungta apsaugos signalizacija ir budi apsaugos darbuotojai.
44. Visą parą pacientai į Kauno klinikas priimami Priėmimo padaliniuose.
45. Kauno klinikų profilinių klinikų ir kitų padalinių darbo laikas ir tvarka numatomi konkrečių profilinių klinikų ir padalinių darbo reglamentuose. Darbo grafikai skelbiami padalinių informaciniuose stenduose.
46. Maisto ir pramoninių prekių parduotuvė dirba darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val.
47. Valgykla ir Kavinė dirba darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val.
48. Kauno klinikų Konsultacinėje poliklinikoje informacija teikiama darbo dienomis nuo 7.30 val. iki 19.30 val.

 

X. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, KITŲ TEISĖS AKTŲ IR NORMINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS

49. Kauno klinikų veikla organizuojama, laikantis LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme bei gaisrinės saugos norminiuose teisės aktuose išdėstytų reikalavimų.
50. Kauno klinikų teritorijoje esantiems asmenims privaloma vadovautis informacinių, draudžiamųjų ir kitų ženklų reikalavimais.
51. Pacientų ir jų lankytojų saugos taisyklės
51.1. Pacientai ir jų lankytojai privalo:
51.1.1. vykdyti sveikatos priežiūros specialistų nurodymus saugios elgsenos, aplinkosaugos ir priešgaisrinės saugos klausimais;
51.1.2. pastebėjus nenormalų palatoje esančios įrangos darbą (padidėja triukšmas, vibracija, pakyla temperatūra, atsiranda specifinis kvapas ir kt.) ir apie kitas priežastis, keliančias pavojų sveikatai ar gyvybei, nedelsiant pranešti apie tai padalinio sveikatos priežiūros specialistams;
51.1.3. vengti veiksmų, galinčių kelti pavojų jo ir kitų supančių asmenų sveikatai ar gyvybei.
51.2. Pacientui neleidžiama naudotis jokia medicinos ar buitinės technikos įranga, išskyrus ta, kurios naudojimui (-si) jis gavo padalinio, kuriame gydomas, administracijos leidimą ir buvo supažindintas su jos naudojimo tvarka. Neleistina palikti įrangą be priežiūros, išskyrus tą, kuri turi ar gali būti įjungta nuolatos.
51.3. Pacientui draudžiama naudotis vizualiai techniškai netvarkingais elektrotechniniais įrenginiais: atviros dalys, turinčios elektros įtampą, pažeista maitinimo virvėlaidžio izoliacija, jungiklis ar kištukas. Neleistina savarankiškai šalinti jokių įrenginių gedimų.
51.4. Pacientui drėgnomis rankomis draudžiama liesti įjungtą elektrotechninį įrenginį, virvėlaidį, kištukinį lizdą, kištukus, valyti juos drėgna pašluoste. Neleistina ištraukti kištuką iš lizdo traukiant už virvėlaidžio, naudotis netinkamu prietaiso kištukui kištukiniu lizdu ar techniškai netvarkingu (suskilusiu, kibirkščiuojančiu) kištukiniu lizdu.
51.5. Pacientui draudžiama liestis tuo pačiu metu kūno dalimis prie įžemintų dalių (centrinio šildymo radiatorių, vamzdžių ir pan.) ir elektrotechninio įrenginio, atidarinėti elektros skydelius, jėgos spintas. Pacientui neleistina savavališkai keisti palatoje esančių įrenginių ir baldų padėties, siaurinti tarpų tarp lovos ir sienų bei tarp lovų ir kt.
51.6. Pacientas turi imtis visų atsargumo priemonių judėdamas paviršiais, kurie buvo neseniai valyti drėgnuoju būdu arba kai ant jų yra išsiliejusių skysčių ar pabirusių medžiagų, o taip pat tuomet kai prausiasi vonioje ar dušo kabinoje. Paciento dėvima avalynė turi būti žemakulnė ir neslidi.
51.7. Judant nakties metu palata ar skyriaus koridoriumi, pacientas turi saugotis kliuvinių ir naudotis naktinio apšvietimo sistema (kai ji įrengta). Esant reikalui, būtina pasitelkti sveikatos priežiūros specialistus.
51.8. Kauno klinikų teritorijoje vairuotojai privalo praleisti transportuojamus (vežimėliu, ratais, pan.) pacientus.
51.9. Kauno klinikų teritorijoje pėstieji privalo eiti šaligatviais arba pėsčiųjų takais dešine puse, o ten, kur jų nėra, - viena eile kelkraščiu ar važiuojamosios dalies pakraščiu prieš transporto priemonių važiavimo kryptį.
51.10. Į kitą važiuojamosios dalies pusę pėstieji privalo pereiti tik pėsčiųjų perėja, o kai matomumo zonoje perėjos nėra, - eiti per kelią stačiu kampu vietoje, kurioje gerai matomos abi kelio pusės, įsitikinus, kas eiti saugu.
51.11. Pacientus lydintieji asmenys, kurie kelkraščiu ar važiuojamosios dalies pakraščiu stumia vežimėlį, privalo judėti viena eile transporto priemonių judėjimo kryptimi. Vežimėliais neįgaliesiems leidžiama važiuoti dešiniuoju važiuojamosios dalies pakraščiu (nesvaru, ar yra kelkraštis, šaligatvis, pėsčiųjų takas) viena eile transporto priemonių judėjimo kryptimi.

 

XI. PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ IR PINIGŲ REGISTRAVIMO BEI SAUGOJIMO TVARKA

52. Vykstantiems į Kauno klinikų stacionaro skyrių pacientams nerekomenduojama su savimi turėti brangenybių, pinigų ir kitų vertingų daiktų. Už brangenybes, pinigus, vertingus daiktus Kauno klinikų administracija neatsako, todėl pacientams privalu patiems juos saugoti.
53. Išimtinais atvejais (stacionarizuojant skubos tvarka, atliekant operacijas ar kitas intervencijas), pacientui pageidaujant, jo vertingų daiktų apsauga pasirūpina skyriaus personalas, o pacientui išduodamas „Iš ligonio priimtų daiktų ir vertybių kvitas“. Priimti iš paciento daiktai saugomi seife, kol pacientas, jo atstovai ar, kitais įstatymų numatytais atvejais, įgalioti asmenys daiktus pasiims.
54. Jei stacionarizuojamas pacientas su sąmonės sutrikimu, paciento dokumentai ir vertingi daiktai padedami į seifą saugoti tol, kol bus galima atiduoti pacientui ar jo atstovams. Atiduodant saugotus vertingus daiktus, pacientas arba jo atstovai pasirašo „Iš ligonio priimtų daiktų ir vertybių kvite“, nurodytoje vietoje, įrašant paėmimo datą.

 

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

55. Taisyklės tvirtinamos ir keičiamos Kauno klinikų Generalinio direktoriaus įsakymu.
56. Apie nusižengimą Taisyklėms įrašoma paciento medicininiuose dokumentuose. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei grėstų pavojus paciento gyvybei.
57. Taisyklės skelbiamos Kauno klinikų informaciniuose stenduose, aplankuose, skirtuose pacientams susipažinti jų buvimo ar lankymosi įstaigoje metu, internetinėje svetainėje www.kaunoklinikos.lt.
_____________________

Skubi pagalba

Skubiosios medicinos klinika
Eivenių g. 2, LT-50161, Kaunas
(įvažiavimas iš J. Lukšos-Daumanto gatvės)
Tel.: +370 37 326262
Registratūra
Tel.: +370 37 703485
Vaikų skubios pagalbos skyrius: +370 37 32 7109

Gydytojų postas:
Tel.: +370 37 327198
Tel.: +370 37 703498
El. p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 

VIEŠASIS TRANSPORTAS
Iki pat Traumų ir skubiosios pagalbos centro važiuoja 19 maršruto miesto autobusas.
Autobuso tvarkaraštis: http://goo.gl/27NmTG
Daugiau informacijos: http://goo.gl/yIDz8i
Skubios pagalbos skyrius priima visus atvykstančius ar pristatytus į Kauno klinikas pacientus, kuriems reikalinga skubi pagalba – tiek suaugusius, tiek vaikus. Skubi pagalba teikiama visą parą išeiginėmis ir darbo dienomis ištisus metus.
Aukščiausio lygio skubią pagalbą teikiantis Traumų ir skubios pagalbos centras turi 23 suaugusiųjų stebėjimo lovas (iš jų 6 sunkesnių ligonių stebėjimui) ir 10 vaikų (iš jų 4 transportines), aprūpintas moderniausia technika ir užima 15 tūkst. kv. m. ploto pastatą.

KĄ REIKIA ŽINOTI, KREIPIANTIS Į SKUBIOS PAGALBOS SKYRIŲ:

 • Kreipiantis dėl būtinosios medicinos pagalbos, gydytojo siuntimas neprivalomas.
 • Būtinoji pagalba LR piliečiams, nuolat gyvenantiems Lietuvoje, yra nemokama.
 • Skubią medicinos pagalbą teikia skyriuje budintys du gydytojai terapeutai, reikalui esant kviečiami kiti specialistai (chirurgai, traumatologai, neurologai, akušeriai ginekologai ir kt.)
 • Skubios pagalbos skyriuje pacientai rūšiuojami pagal būklės sunkumą - prioritetas teikiamas pačios sunkiausios būklės pacientams. Todėl pacientų aptarnavimo greitis labai priklauso nuo, tuo metu skyriuje esančių sunkios būklės pacientų skaičiaus. Pacientas gali būti priskirtas vienai iš 4 skubios pagalbos kategorijų (1 - 2 pagalba nedelsiant, 3 - 4 – pagalba per 30 min. ar 1 val.) arba neskubios pagalbos 5 kategorijai (2004-04-08 LR Sveikatos apsaugos ministro Įsakymas Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicininės pagalbos teikimo tvarkos bei masto“). Į Skubiosios medicinos kliniką per dieną kreipiasi vidutiniškai 170 pacientų – maždaug ketvirtadalis iš jų yra labai sunkios būklės, o 5 procentai – kritiškos būklės.
 • Jei atvykusiam pacientui iš karto neįmanoma nustatyti galutinės ar preliminarios ligos diagnozės ar tuo metu yra reali grėsmė jo sveikatai ir gyvybei, reikalingas papildomas ištyrimas bei gydymas, skiriama stebėjimo paslauga, trunkanti nuo 4 iki 24 val. Tuo metu pacientui taikomas simptominis gydymas (jei toks reikalingas), stebimos gyvybinės funkcijos, atliekami papildomi tyrimai (jei tokie reikalingi). Baigiantis numatytam stebėjimo laikui, vėl vertinama paciento sveikatos būklė, priimamas sprendimas dėl tolesnio gydymo.
 • Išimties tvarka teikiamos ir asmens sveikatos priežiūros paslaugos, nepriskiriamos būtinajai medicininei pagalbai. Apie tai gydytojas informuos po pirminės apžiūros. Tuomet pacientas privalo sumokėti už suteiktas paslaugas pats. Būtinosios pagalbos sąrašas ir mastai yra skelbiami skyriaus informaciniame aplanke.
 • Traumų ir skubios pagalbos centro saugumą užtikrina nuolat budintys apsaugos darbuotojai. Centro patalpos ir aplink esanti teritorija visą parą yra stebima vaizdo kameromis.

SKUBIOS PAGALBOS SKYRIAUS VEIKLA

 • būtinosios pagalbos teikimas dėl terapinių, chirurginių, kardiologinių susirgimų, akių ir visų kitų tipų traumų atvejais,
 • stebėjimo paslaugos teikimas,
 • pacientų stacionarizavimas.

SKUBIOS PAGALBOS SKYRIAUS GYDYTOJAI:

 • Gediminas Mykolas Čižauskas
 • Solveiga Padriezienė
 • Stasys Ratkūnas
 • Vilija Rodovičienė
 • Loreta Venckienė
 • Audronė Dautartienė
 • Rima Januškevičiūtė
 • Regina Žukauskienė
 • Liza Olman
 • Ilona Kajokaitė
 • Salvijus Milašius
 • Jadvyga Milieškienė
 • Rimantė Hofmanienė
 • Rolanda Kazlauskaitė
 • Nijolė Bražinskaitė
 • Nedas Jasinskas
 • Aida Mankutė
 • Edgaras Ūsas
 • Eglė Belousovienė
 • Živilė Tebėraitė-Dudonė
 • Marija Brazaitienė
 • Egidija Vaičekauskienė

KAIP MUS RASTI

 

powered ByGiro.com

S

k

u

b

i

 

p

a

g

a

l

b

a

Išankstinė registracija internetu

KAUNO KLINIKŲ INFORMACIJOS TEL. : +370 37 326376, +370 37 326375


Išankstinė registracija tiesiogiai per sergu.lt


Kauno klinikų gydytojų darbo grafikai (išankstinė registracija)

powered ByGiro.com

R

e

g

i

s

t

r

a

c

i

j

a

 

i

n

t

e

r

n

e

t

u