Aukcionai

Kvietimas dalyvauti aukcione

Kauno klinikos skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės turto, kurį panaudos teise naudoja, viešą prekių aukcioną: medicininė, kompiuterinė įranga. Parduodamo turto sąrašas pateiktas Kauno klinikų puslapyje. 

Turto apžiūra vyks nuo 2022-09-01 iki 2020-09-05, 9-16 val. adresu Eiveniu g. 2, Kaunas, Kauno klinikos.

Atsiskaitymo už aukcione įgytą turtą terminas ir tvarka: Aukciono laimėtojui už aukcione parduotą valstybės turtą, tą pačią aukciono dieną, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, išrašoma laisvos formos pažyma, kurioje nurodomas turto valdytojas, jo buveinės adresas, aukciono laikas ir vieta, parduoto turto pavadinimas, kiekis, aukciono laimėtojo pasiūlyta kaina, duomenys, reikalingi mokėjimo nurodymui suformuluoti, taip pat iki kurios dienos (per 3 darbo dienas), kokiu adresu ir kam jis turi pateikti aukciono rengėjo kasos pajamų orderį (jei sumokama aukciono rengėjo kasoje), banko ar kitos kredito įstaigos  dokumentą, įrodantį, kad jis atliko mokėjimą. 

Aukciono vieta: Kauno klinikos.

Aukciono dalyvių registracijos pradžia ir pabaiga: 

  • pirmo aukciono - 2022-09-06, 9 val.00 min - 9 val.55 min.,
  • antro aukciono - 2022-09-12, 9 val.00 min - 9 val.55 min.,
  • trečio aukciono - 2022-09-20, 9 val.00 min - 9 val.55 min.,

Aukciono pradžia: 2020-09-06, 10 val. 00 min. Jis vyks Kauno klinikų Ūkio techninių, aprūpinimo ir paslaugų tarnybų administracijos posėdžių salėje, kab. nr 242. Pirmajam aukcionui neįvykus ar likus nenupirkto turto, antrasis aukcionas įvyks 2022m. rugsėjo mėn. 12d. 10 val. Jei reikėtų, trečiasis aukcionas įvyks 2022 m. rugsėjo mėn. 20d. 10 val.

Dėl informacijos apie parduodamą turtą, turto apžiūros, registravimo į tiesioginį aukcioną ir turto perdavimo dokumentų kreiptis: Eugenijus Grigorjevas aukciono organizavimo komisijos pirmininkas, tel. +37037326040, el. p. eugenijus.grigorjevas@kaunoklinikos.lt

Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti SAM ilgalaikio turto būklės įvertinimo pažymų suvestinė 2020-2022 m.

>71  000

chirurginių operacijų

>1,3 mln.

pacientų apsilankymų

2025

gydytojų

2399

slaugos specialistas

3050

naujagimių per metus
X